Vùng làm việc và cửa sổ con trên Router Mikrotik

1. Vùng làm việc và cửa sổ con

1.1. Menu cửa sổ con

Add: Thêm item

Remove: Xóa item

Enable: Bật item

Disable: Tắt item

Comment

Sort: Hiển thị theo bộ lọc

1.2. Sắp xếp hiển thị item

Chọn các trường cần lọc sau đó bấm filter, sẽ lọc ra được các router có dest 0.0.0.0/0 trong bảng định tuyến

1.3. Tùy chỉnh danh sách cột được hiển thị

1.3.1. Chế độ xem chi tiết

Chuột phải vào item cần xem chọn detail mode

 

1.3.2. Chế độ xem theo danh mục

Chuột phải vào item và chọn các cột cần hiển thị, có thể thêm hoặc bớt rất dễ dàng

1.4. Kéo và thả

Cửa sổ winbox cho phép kéo thả file rất tiện cho việc sử dụng

1.5. Giám sát băng thông

Dễ dàng quan sát Tx và Rx trên từng interface của router thông qua giao diện

1.6. Sao chép item

Thao tác sao chép rất tiện cho việc cấu hình khi cần lặp lại

.