Triển khai dịch vụ DHCP trên Windows server 2019

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai dịch vụ DHCP trên Windows server 2019.

Vì bài lab này không thực hiện được trên cụm lab KVM nên thực hiện trên môi trường VMware workstation.

Mô hình và IP planning

Imgur

Chuẩn bị

Trước hết phải tắt DHCP mặc định cho dải mạng 10.10.10.0/24 trên VMware

Imgur

Imgur

Imgur

Cài đặt DHCP server

Add role cho DHCP server

Imgur

Sau khi cài đặt xong, thực hiện thêm các bước:

Imgur

Imgur

Thực hiện cấu hình DHCP

Imgur

Imgur

Imgur

Đặt scope gồm các IP từ 10.10.10.140 đến 10.10.10.254

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Kiểm tra

Sau khi cấu hình xong. Bật máy client và cấu hình IP động cho máy client. Đợi Client nhận IP và kiểm tra.

Imgur

Client đã nhận IP được DHCP server cấp phát.

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách triển khai dịch vụ DHCP trên Windows server 2019.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

.