Thiết lập Central DHCP Server trên Router MikroTik

Cấu hình Central DHCP Server trên mikrotik cũng giống như DHCP Server trên các thiết bị khác nhưng mà gateway khi cung cấp dhcp là trỏ tới thiết bị khác. Trên mikrotik sẽ trỏ relay tới gateway đó.

Thực hiện làm lab ta có mô hình sau:

Tồng quan các bước thực hiện

B1: Đặt IP cho mikrotik và cấp phát dhcp central trỏ về ip int vlan của switch layer 3

B2: Cấu hình switch layer trỏ dhcp relay về mikrotik, access vlan trên e0/1 và e0/2

B3: Trỏ route giữa 2 đầu mikrotik và switch layer 3

B4: Check client nhận ip

 

B1: Đặt IP cho mikrotik và cấp phát dhcp central trỏ về ip int vlan của switch layer 3

-Tạo DHCP Central trên mikrotik

-Tạo pool cho vlan 10, vlan 20

-interface: cấp dhcp chạy trên ether2

-relay: trỏ về int của switch layer 3

-lease: thời gian cho thuê ip

-address pool: dải địa chỉ cấp phát cho vlan10

-Address: Dải mạng của vlan 10

Gateway: Phải trùng với ip int vlan của switch layer 3

Dns server: DNS cấp phát tự động

B2: Cấu hình switch layer trỏ dhcp relay về mikrotik, access vlan trên e0/1 và e0/2

En

Config t

Int vlan 10

No shut

Ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Ip helper-address 10.0.0.1

Int vlan 20

No shut

Ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

Ip helper-address 10.0.0.1

Exit

Vlan 10

Vlan 20

Exit

Int e0/0

No shut

No switchport

Ip add 10.0.0.2 255.255.255.0

Int e0/1

Sw mo ac

Sw acc vlan 10

Int e0/2

Sw mo ac

Sw acc vlan 20

Exit

Ip routing

End

B3: Trỏ route giữa 2 đầu mikrotik và switch layer 3

-Trỏ route trên switch layer 3

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

-Trỏ route trên mikrotik

B4: Check client nhận ip

.