Thiết lập các cổng giao tiếp interface trên router mikrotik

1.Thiết lập các cổng giao tiếp Interface trên Router Mikrotik

1.1.Thiết lập và kiểm tra địa chỉ IP của Router MikroTik

-Địa chỉ 192.168.10.1 là địa chỉ đại diện cho ether 2

1.2. Thiết lập tốc độ Speed trên các Interface của Router MikroTik

-Mặc định là auto negotiation, bỏ chọn tự đàm phán đi

-Bạn có thể tùy chỉnh

1.3.Shutdown cổng giao tiếp Interface của Router MikroTik

-Mở tab interface lên và bấm vào nút X là sẽ shutdown interface đó

-Interface bị shutdown sẽ bị xám màu

2.Cấu hình Interface Vlan trên Router MikroTik

-Trên mikrotik cấu hình intervlan, add vlan 20 vào port ether2

-Đặt ip cho vlan 20

-Như vậy là ta đã tag thành công vlan20 vào trên ether2, cổng ether2 sẽ nối với switch và cấu hình trunk.

.