Tag Archives: vpn draytek mikrotik

Hướng dẫn cấu hình VPN IPsec Mikrotik – Draytek

VPN – Virtual Private Network, hay mạng riêng ảo là một mạng riêng kết nối các máy tính của công ty, tổ chức thông qua mạng Internet. Các mô hình kết nối VPN là site to site với nhiều chi nhánh và remote access với nhu cầu VPN đơn giản. Viettelco sau đây giới thiệu…

.