Tag Archives: Tầng vật lý

Tìm hiểu tầng vật lý trong mô hình OSI

Tổng quan tầng vật lý trong mô hình OSI

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một mô hình tham chiếu được phát triển bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn Hóa (ISO) để truyền thông giữa các máy tính và thiết bị mạng. Mô hình này gồm 7 tầng, mỗi tầng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông dữ liệu….

.