Tag Archives: router Linksys

Thiết lập router Linksys với địa chỉ IP tĩnh

Địa chỉ IP tĩnh là một địa chỉ IP cố định được định cấu hình trong phần cài đặt của máy tính hoặc router. Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) yêu cầu bạn nhập địa chỉ IP tĩnh trên máy tính hoặc cài đặt TCP/IP của router để có thể kết nối với Internet. Chuẩn bị…

.