Tag Archives: Mikrotik OS

Hướng dẫn cải đặt, quản lý và cấu hình Router OS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, QUẢN LÝ & CẤU HÌNH MIKROTIK ROUTER OS Hướng dẫn cài đặt Mikrotik Router OS là hệ điều hành dùng cho phần cứng RouterBoard của Mikrotik. MikroTik Router OS có thể được cài đặt trên một máy tính bình thường để biến máy tính thành một router tích hợp nhiều chức…

.