Tag Archives: Các lớp trong mô hình OSI

Mô hình OSI là gì? Các lớp trong mô hình OSI

1. Mô hình OSI là gì? Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) – tạm dịch là Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở – là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ…

.