Hướng dẫn tạo một hệ thống tệp (phân vùng) Ext4 mới trong Linux

Hệ thống tệp mở rộng ext4 là một hệ thống tệp nhật ký được sử dụng rộng rãi cho Linux. Nó được thiết kế như là một bản sửa đổi tiến bộ của hệ thống tệp ext3 và khắc phục một số hạn chế trong ext3.

Nó có những lợi thế đáng kể so với người tiền nhiệm như thiết kế được cải tiến, hiệu suất tốt hơn, độ tin cậy và các tính năng mới. Mặc dù nó phù hợp nhất cho các ổ đĩa cứng, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trên các thiết bị di động.

Bài viết này Viettelco sẽ chỉ cho bạn cách tạo một hệ thống tệp ext4 (phân vùng) mới trong Linux. Trước hết chúng ta sẽ xem xét cách tạo một phân vùng mới trong Linux, định dạng nó với hệ thống tệp ext4 và gắn kết nó.

 

Lưu ý: Đối với mục đích của bài viết này:

  • Viettelco sẽ cho rằng bạn đã thêm một ổ cứng mới vào máy Linux của mình, trong đó bạn sẽ tạo phân vùng ext4 mới
  • Nếu bạn đang vận hành hệ thống với tư cách là người dùng quản trị, hãy sử dụng lệnh sudo để nhận quyền root để chạy các lệnh được hiển thị trong bài viết này.

Tạo phân vùng mới trong Linux

Liệt kê các phân vùng bằng cách sử dụng các lệnh fdisk -l hoặc parted -l để xác định ổ đĩa cứng bạn muốn phân vùng.

# fdisk -l 
OR
# parted -l

Liệt kê phân vùng Linux

Nhìn vào đầu ra trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng tôi có hai đĩa cứng được thêm vào hệ thống kiểm tra và chúng tôi sẽ phân vùng đĩa /dev/sdb.

Bây giờ sử dụng lệnh parted để bắt đầu tạo phân vùng trên thiết bị lưu trữ đã chọn.

# parted /dev/sdb

Bây giờ cung cấp cho đĩa mới một nhãn bằng cách sử dụng lệnh mklabel.

(parted) mklabel msdos

Sau đó, tạo một phân vùng bằng cách sử dụng lệnh mkpart, cung cấp cho nó các tham số bổ sung như Chính primary, hoặc logical tùy thuộc vào loại phân vùng mà bạn muốn tạo. Sau đó chọn ext4 làm loại hệ thống tệp, đặt bắt đầu và kết thúc để thiết lập kích thước của phân vùng:

(parted) mkpart                                                            
Partition type? primary/extended? primary 
File system type? [ext2]? ext4 
Start? 1 
End? 20190

Tạo phân vùng Ext4 mới

Để in bảng phân vùng trên thiết bị /dev/sdbhoặc thông tin chi tiết về phân vùng mới, hãy chạy print command.

(parted) print

Bảng phân vùng print

Bây giờ thoát khỏi chương trình bằng lệnh thoát.

Định dạng phân vùng Ext4 mới

Tiếp theo, bạn cần định dạng đúng phân vùng mới với loại hệ thống tệp ext4 bằng lệnh mkfs.ext4 hoặc mke4fs như sau.

# mkfs.ext4 /dev/sdb1
OR
# mke4fs -t ext4 /dev/sdb1

Định dạng phân vùng Ext4 mới

Sau đó gắn nhãn phân vùng bằng lệnh e4label như sau.

# e4label /dev/sdb1 disk2-part1
OR
# e2label /dev/sdb1 disk2-part1

Gắn Parition Ext4 mới trong hệ thống tệp

Tiếp theo, tạo một điểm gắn kết và gắn kết hệ thống tệp phân vùng ext4 mới được tạo.

# mkdir /mnt/disk2-part1
# mount /dev/sdb1 //mnt/disk2-part1

Bây giờ bằng cách sử dụng lệnh df, bạn có thể liệt kê tất cả các hệ thống tệp trên hệ thống của mình cùng với kích thước của chúng ở định dạng có thể đọc được (-h) và các điểm gắn kết và loại hệ thống tệp của chúng (-T):

# df -hT

Hiển thị hệ thống tập tin Linux với Mount Points

Cuối cùng, thêm mục nhập sau vào / etc / fstab của bạn để cho phép gắn hệ thống tệp liên tục, ngay cả sau khi khởi động lại.

/dev/sdb1   /mnt/disk2-part1  ext4   defaults    0   0

Đó là tất cả! Trong bài viết này, Viettelco đã giải thích cách tạo phân vùng mới trong Linux, định dạng nó với loại hệ thống tệp ext4 và gắn kết nó dưới dạng hệ thống tệp. Để biết thêm thông tin hoặc chia sẻ bất kỳ truy vấn nào với Viettelco, hãy liên hệ với kỹ thuật theo thông tin liên hệ bên dưới.

.