Hướng dẫn mở port dịch vụ để kết nối từ xa trên router mikrotik

-Mở port dịch vụ cho phép kết nối dịch vụ từ xa không cần người dùng phải ngồi ở cơ quan.

-Trên router mikrotik vào mục ip > firewall > nat

-Add thêm rule nat mới

-Chain: dstnat

-Dst. Address: 14.177.64.37 (ip wan của đường mạng)

-Protocol: 6 (tcp)

-Dst. Port: 8021

-Sang tab action

Action: dst-nat

To addresses: 192.168.68.21

To ports: 8021

-Kiểm tra port đã open bằng trang web ping.eu

-Vậy là ta đã mở port thành công đối với các dịch vụ khác các bạn làm tương tự.

 

-Cấu hình nat overload trên mikrotik cho phép toàn bộ máy tính ra internet thông qua 1 ip public

-Vào ip>firewall>nat

-Chain: scrnat, mục out. interface: chọn interface ra được internet ở đây là ether1

-Action: masquerade

-Kiểm tra máy tính trong mạng đã ra được internet

 

.