Hướng dẫn Cấu hình static route trên routers Cisco

Công ty Viettelco có 2 chi nhánh và xây dựng hệ thống mạng kết nối hai mạng khác nhau ở hai chi nhánh xa nhau đó, chi nhánh 1 sử dụng: 192.168.1.0/24 và chi nhánh 2 sử dụng: 192.168.2.0/24. Hiện tại công ty đã thuê đường truyền riêng kết nối hai chi nhánh thông qua CISCO ROUTER nhưng hai chi nhánh không thể liên lạc được với nhau. Bạn là một chuyên gia thi công mạng được mời đến để thực hiện kết nối hai chi nhánh lại với nhau yêu cầu sử dụng static route trên routers Cisco?

Mô hình logic:

Yêu cầu thực hiện:

Cấu hình định tuyến tĩnh cho hệ thống mạng như mô hình trên

Hướng dẫn thực hiện “step by step”

  • Thiết lập mô hình logic
  • Cấu hình địa chỉ các interface

Cấu hình trên router R1:

o R1(config)#interface fastethernet 0/0
o R1(config-if)#ip addresss 192.168.1.1 255.255.255.0
o R1(config-if)#no shutdown
o R1(config-if)#exit
o R1(config)#interface serial 0/0
o R1(config-if)#ip address 66.1.2.1 255.255.255.252
o R1(config-if)#no shutdown
o R1(config-if)#clock rate 64000
o R1(config-if)#exit
o R1(config)#

Cấu hình trên router R2:

o R2(config)#interface fastethernet 0/0
o R2(config-if)#ip addresss 192.168.2.1 255.255.255.0
o R2(config-if)#no shutdown
o R2(config-if)#exit
o R2(config)#interface serial 0/0
o R2(config-if)#ip address 66.1.2.2 255.255.255.252
o R2(config-if)#no shutdown
o R2(config-if)#exit
o R2(config)#

Cấu hình static route trên các routers

 Cấu hình trên router R1:
o R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 66.1.2.2
o R1(config)#
 Cấu hình trên router R2:
o R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 66.1.2.1
o R2(config)#

Kiểm tra

 Thực hiện lấy PC ở mạng 192.168.1.0/24 ping tới PC ở mạng 192.168.2.0/24
 Nếu kết quả không thành công ghi nhận lại lỗi và tiến hành xử lý lỗi.

Bài tập luyện tập:

Công ty Suncloud.vn có 2 chi nhánh và một trụ sở chính, hiện đang xây dựng hệ thống mạng kết nối các mạng khác nhau ở các chi nhánh được mô tả như hình bên dưới. Hiện tại công ty đã thuê đường truyền riêng kết nối các chi nhánh thông qua CISCO ROUTER nhưng các chi nhánh chưa thể liên lạc được với nhau.

Bạn hãy thực hiện các yêu cầu ở dưới đây:

  • Xây dựng hệ thống mạng logic như hình dưới
  • Cấu hình cơ bản các routers
  • Cấu hình định tuyến tĩnh (static route)

Hãy dán bài làm của bạn ở phần comment !

Chúc bạn thành công!

.