Phần mềm máy tính, hay đơn giản là phần mềm, hoặc hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần cứng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

.