Cấu hình trunk trên bridge router mikrotik

Các bước thực hiện tổng quan

B1: Cấu hình IP cho interface, DHCP cho interface

B2: Tạo bridge, add port vào bridge, tag vlan trên bridge (cấu hình trunk)

B3:Cấu hình trunk, cấu hình access

B4: Kiểm tra trên client đã nhân đc ip do dhcp cấp

 

B1: Cấu hình IP cho interface, DHCP cho interface

 • En
 • Config t
 • Int e0/1
 • No shut
 • Ip add 192.168.15.1 255.255.255.0
 • Exit
 • Int e0/1.10
 • encap dot1q 10
 • ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
 • int e0/1.20
 • encap dot1q 20
 • ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
 • exit
 • ip dhcp pool vlan10
 • network 192.168.10.0 255.255.255.0
 • default-gateway 192.168.10.1
 • dns-server 8.8.8.8
 • leaes 0 8 0
 • ip dhcp pool vlan20
 • network 192.168.20.0 255.255.255.0
 • default-gateway 192.168.20.1
 • dns-server 8.8.8.8
 • lease 0 8 0

B2: Tạo bridge, add port vào bridge, tag vlan trên bridge (cấu hình trunk)

-Taọ bridge1

-Add port 2, 3 vào bridge 1

-Tag vlan 10, 20 vào bridge 1 (cấu hình trunk)

B3:Cấu hình trunk, cấu hình access trên switch layer 2

 • En
 • Config t
 • Int vlan 1
 • No shut
 • Ip add 192.168.15.3 255.255.255.0
 • Exit
 • Vlan 10
 • Vlan 20
 • Int e0/0
 • Sw trunk encap dot1q
 • Sw mo trunk
 • Int e0/1
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 10
 • Int e0/2
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 20

B4: Kiểm tra trên client đã nhân đc ip do dhcp cấp

 

.