Cấu hình Sub-Interface trên Router MikroTik

Cấu hình sub-interface trên router mikrotik cũng tương tự giống với router on stick của router cisco, rất dễ tiếp cận.

Tổng quan các bước thực hiện

B1: Cấu hình trunk trên mikrotik, cấp dhcp cho các vlan

B2: Cấu các vlan của switch, port trunk, port access, đặt ip cho inter vlan

B3: Kiểm tra client đã nhận ip và ra internet

 

B1: Cấu hình trunk trên mikrotik, cấp dhcp cho các vlan

-Đặt ip cho vlan

-Cấp dhcp cho các vlan

B2: Cấu các vlan của switch, port trunk, port access, đặt ip cho inter vlan

 • En
 • Config t
 • Vlan 10
 • Vlan 20
 • Int vlan 10
 • No shut
 • Ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
 • Int vlan 20
 • No shut
 • Ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
 • Int e0/0
 • Sw trunk encap dot1q
 • Sw mode trunk
 • Int e0/1
 • Sw mo ac
 • Sw acc vlan 10
 • Int e0/2
 • Sw mo ac
 • Sw acc vlan 20

 

B3: Kiểm tra client đã nhận ip và ra internet

-Vậy là tôi đã giới thiệu đến cách cấu hình sub-interface trên router interface được các đơn vị triển khai hay dùng nhất áp dụng mô hình này cho các doanh nghiệp từ 0 – 300 nhân viên hoàn toàn phù hợp.

.