Cấu hình Reserve DHCP Address tương ứng với địa chỉ MAC xác định trước trên Router MikroTik

Cấu hình Reserve DHCP Address dùng để cấp phát động một ip được định sẵn thông qua MAC của thiết bị. Việc cấp phát này nhằm mục đích làm chính sách riêng cho mac đó khi kết nối mạng sẽ được gán cố định ip đã thiết lập từ trước.

Thực hành làm lab ta có mô hình sau:

Tổng quan các bước thực hiện yêu cầu bài lab

B1: Taọ pool

B2: Tạo DHCP SERVER cấp phát trên cổng nào kèm với pool

B3: Tùy chỉnh default gateway, dns khi cấp phát

B4: Kiểm tra đã nhận đc ip

B5: Thực hiện make static (khi make static máy tính với mac đó khi kết nối lại luôn luôn nhận ip như cũ 10.10.10.110)

B6: Tích chọn block access thì máy tính với mac đó k thể xin cấp đc dhcp nữa

 

B1: Taọ pool cấp phát từ 10.10.10.100-10.10.10.110

B2: Tạo DHCP SERVER cấp phát trên cổng nào kèm với pool

B3: Tùy chỉnh default gateway, dns khi cấp phát

B4: Kiểm tra đã nhận đc ip, kí hiêu chữ D là Dynamic

B5: Thực hiện make static (khi make static máy tính với mac đó khi kết nối lại luôn luôn nhận ip như cũ 10.10.10.100)

-Trên bảng lease đã mất chữ D, thể hiện là static(tĩnh)

-Khi xin cấp lại ip máy tính vẫn nhận địa chỉ như cũ là: 10.10.10.110

-Tại bước này ta có thể tùy chỉnh ip cho máy tính muốn được nhận theo ý mình

-Máy tính sẽ chỉ nhận ip là 10.10.10.68 thôi

B6: Tích chọn block access thì máy tính với mac đó k thể xin cấp đc dhcp nữa

-Trên bảng lease sẽ thấy xuất hiện chữ B(Block)

-Sau khi clear thì sẽ không nhận xin đc ip từ dhcp server nữa

.