Cấu hình giao thức định tuyến động OSPF trên Router MikroTik

Tổng quan về cách thực hiện

B1: Bật OSPF trên interface kết nối OSPF

B2: Thiết lập router-id

B3:Tạo ra area

B4: Quảng bá các network vào area0 tương ứng

B5: Tại site b thực hiện tương tự các bước từ 1 -> 4

B6: Kiểm tra ping 2 đầu

 

B1: Bật OSPF trên interface kết nối OSPF

-Interface: chọn interface kết nối router chạy ospf với nhau ở đây là theo tôp là ether3

-Priority: để 1 là độ ưu tiên cao nhất router sẽ trở thành DR

-Network Type: chọn default

-Instance ID: 1 (móc nối với tab instance sau bước này )

B2: Thiết lập router-id

B3:Tạo ra area

-Area Name: Tên của vùng đó

-Instance: sẽ móc vào tiến trình ospf 1 trước đó đã tạo

-Area ID:0.0.0.0 (Area 0 trong OSPF là core, sẽ là nơi trao đổi các bản tin LSA giữa các Area)

B4: Quảng bá các network vào area0 tương ứng

B5: Tại site b thực hiện tương tự các bước từ 1 -> 4

-Bật OSPF trên interface kết nối với các router

-Tạo router-id

-Tạo area 0

-Quảng bá network vào area

-Trên bảng routes của 2 router sẽ thấy học được mạng của nhau

B6: Kiểm tra ping 2 đầu

.