Cấu hình giao thức định tuyến động BGP trên Router MikroTik

B1:Cầu hình BGP trên sitea

B2: Cấu hình BGP trên siteb

B3: Test 2 đầu ping thông nhau

 

B1:Cầu hình BGP trên sitea

-Khởi tạo AS

-Quảng báo network

B2: Cấu hình BGP trên siteb

-Tạo BGP

-Tạo Peer

-Quảng bá network

-Kiểm tra ở bảng định tuyến của mỗi router đã học đc mạng của nhau

B3: Test 2 đầu ping thông nhau

.