Cấu hình định tuyến tĩnh Static Route trên Router MikroTik

-Mục đích sử dụng định tuyến để truyền gói tin sang các lớp mạng khác, định tuyến tĩnh tuy đơn giản nhưng vẫn được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp vưa và nhỏ.

-Ta có mô hình

SiteA: Ip lan 10.10.10.0/24, IP kết nối: 192.168.10.1/24

SiteB: I plan 10.10.11.0/24, IP kết nối 192.168.11.1/24

 

Tổng quan các bước thực hiện

B1: Tại router sitea đặt ip theo như mô hình, cấp dhcp server trên eth2

B2: Trỏ static route tới mạng 10.10.11.0/24 thông qua next hop 192.168.10.2

B3: Tại site B làm tương tự B1

B4: Làm tương tự B2, thực hiện trở ngược lại dải lan 10.10.10.0/24 thông qua next hop 192.168.10.1

B5: Kiểm tra 2 client tại 2 site đã ping thông được với nhau

 

B1: Tại router sitea đặt ip theo như mô hình, cấp dhcp server trên eth2

-Cấp dhcp cho ether2

B2: Trỏ static route tới mạng 10.10.11.0/24 thông qua next hop 192.168.10.2

B3: Tại site B làm tương tự B1

-Cấp dhcp trên ether2

B4: Làm tương tự B2, thực hiện trở ngược lại dải lan 10.10.10.0/24 thông qua next hop 192.168.10.1

B5: Kiểm tra 2 client tại 2 site đã ping thông được với nhau

.