Cấu hình định tuyến giữa các VLAN trên Router MikroTik

Triển khai mạng cho doanh nghiệp hiện nay sử dụng kết hợp router mikrotik và switch cisco rất phổ biến.

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu mô hình triển khai và cài đặt VLAN cho mạng văn phòng thực tế nhé.

Tổng quan về các bước thực hiện:

B1: Cấu hình mikrotik bao gồm WAN, LAN,DHCP, NAT, Default route, Vlan

B2: Cấu hình switch port trunk, port access, Ip management

B3: Check trên client xem đã nhận ip và ra internet được chưa

 

B1: Cấu hình mikrotik bao gồm WAN, LAN, NAT, Default route, Vlan

-Cấu hình wan:

-Nhận ip cấp phát động từ router chính

-Chọn interface nhận ip động từ router chính, tự động trỏ route

-Cấu hình LAN, ta vào ip > address

-Kích chọn dấu + để đặt ip cho interface muốn

-Đặt ip 192.168.9.1/24 cho inter:ether2

-Cấu hình DHCP, ta vào ip > dhcp server

-Chọn tab DHCP , sau đó bấm vào DHCP Setup

-Chọn ether2 cần cấp phát dhcp tự động

-Khoảng ip sẽ cấp phát tự động

-Chọn gateway cho dải

-Chọn địa cấp phát tùy chỉnh, cho cấp phát từ 9.21 – 9.254

-Chọn DNS Server sẽ cấp phát cho client

-Cho phép thời gian thuê ip là 10 phút

-Cấu hình NAT

-Chain:srcnat

Out.interface: ether1 (chọn cổng ra internet)

-Action: masquerade

-Cấu hình route, ta chọn vào ip > route

-Cấu hình tag vlan vào trên interface

-Name: vlan10, vlan id:10, tag vào trên interface: ether2

-Đặt ip cho các vlan, ta vào ip > addresses

-Đặt ip cho vlan10

-Đặt ip cho vlan20

-Cấu hình DHCP cho vlan 10 và vlan 20 vừa tạo

B2: Cấu hình switch port trunk, port access, Ip management

En

Config t

Int vlan 1

No shut

Ip add 192.168.9.2 255.255.255.0

Exit

Vlan 10

Vlan 20

Int e0/0

Sw trunk encap dot1q

Sw mo trunk

Int e0/1

Sw mo ac

Sw ac vlan 10

Int e0/2

Sw mo ac

Sw ac vlan 20

End

B3: Check trên client xem đã nhận ip và ra internet được chưa

-Trên đây tôi đã giới thiệu cho các cách cấu hình cơ bản một mô hình dùng router mikrotik kết hợp với switch cisco, mô hình được các doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ triển khai rất nhiều.

 

 

.