Cấu hình dịch vụ DHCP Server trên Router MikroTik

Cấu hình dịch vụ DHCP Server

Việc cấu hình DHCP Server trên mikrotik lúc đó trên router mikrotik sẽ cấp phát ip tự động cho client, người dùng chỉ việc kết nối đến hệ thống mạng mà không phải đặt ip tĩnh. Việc cấu hình DHCP Server giúp cho hệ thống hoạt động tự động, đơn giản hóa cho người quản trị, tiết kiệm thời gian để làm những công việc khác. Sau đây sẽ thực hiện cấu hình DHCP Server trên router mikrotik.

-Luôn đặt ip cho interface muốn cấp dhcp server

-Chon etherface muốn cấp dhcp server

-Dhcp Address Space

-Cấu hình gateway cho khi cấp dhcp

-Chọn cấp phát từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu trong dải

-Chọn DNS khi cấp phát tự động

-Thời gian cho thuê lần lượt là giờ:phút:giây, như trên hình đang là cho thuê ip với 10 phút

-Sau khi cấu hình xong ta được bảng như hình sau

.