Cấu hình dịch vụ DHCP Client trên Router MikroTik

Cấu hình DHCP client

DHCP client là cấu hình cho interface nhận ip tự động từ dhcp server, việc này áp dụng khi chúng ta có một router đang cấp mạng đứng trước router mikrotik. Giờ ta chỉ việc cấu hình cho nhận dhcp tự động trên mikrotik là đã có một lớp mạng riêng tự quàn trị. Sau đây là bài thực hành để hiểu thêm về dhcp client trên mikrotik.

Tổng quan các bước thực hiện

B1: Xin cấp DHCP Client trên mikrotik

B2: NAT Overload

B3: Đặt ip cho ether2, cấp dhcpserver

B4: Check máy client ra được internet

 

B1: Xin cấp DHCP Client trên mikrotik

Khi tích vào add default route, router sẽ tự động route 0.0.0.0 qua cổng ether1

B2: NAT Overload

B3: Đặt ip cho ether2, cấp dhcpserver

-Cấp DHCP Server

B4: Check máy client ra được internet

.