Cấu hình chức năng DHCP Relay trên Router MikroTik

DHCP Replay

Khi giữa Clients và DHCP server có nhiều mạng khác tương ứng với nhiều router khác thì cần phải cấu hình DHCP Relay Agent vì Clients sử dụng địa chỉ broadcast để quảng bá yêu cầu cấp phát IP, khi gói tin gửi bằng broadcast đến Router thì sẽ bị loại bỏ, do vậy phải có cách để cho các router trung gian chấp nhập những gói tin broadcast này và gửi đến DHCP server, cách này chính là DHCP Relay Agent.

Để hiểu rõ hơn về DHCP Replay chúng ta hãy bắt tay vào làm bài thực hành sau đây

Mô hình trên bao gồm thiết bị milrotik và switch layer 2 chia vlan, gateway để trỏ về mikrotik. Có một router cisco đóng vai trò làm DHCP Server cấp phát ip cho vlan 10, 20.

1.Cấu hình router R1 cisco làm DHCP SERVER

 • En
 • Config t
 • Int e0/0
 • No shut
 • Ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
 • Exit
 • Ip dhcp pool vlan10
 • Network 192.168.10.0 255.255.255.0
 • Default-router 192.168.10.1
 • Dns-server  8.8.8.8
 • Lease 0 8 0
 • Ip dhcp pool vlan20
 • Network 192.168.20.0 255.255.255.0
 • Default-router 192.168.20.1
 • Dns-server 8.8.8.8
 • Lease 0 8 0
 • Exit
 • Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

-Thực hiện trỏ route thông qua next hop 10.0.0.2 để DHCP Server có thể gửi gói tin reply cho router mikrotik

2.Cấu hình Mikrotik bao gồm vlan, đặt ip cho các vlan

 • Ta vào tab VLAN điền các thống số name, vlan id (vlan tag) , interface là interface ta muốn tag vlan vào

–  Đặt ip gateway cho các vlan 10, 20, interface ether3

3.Cấu hinh DHCP Replay trên mikrotik trỏ về router cisco

– Bước này ta chọn DHCP Server là ip của router cisco 10.0.0.1, các gói tin dhcp request sẽ được chuyến tới router cisco. Router cisco sẽ gửi các gói dhcp reply để trả lời.

4.Cấu hình switch layer 2 cisco, port trunk, port access

 • En
 • Config t
 • Int vlan 1
 • No shut
 • Ip add 192.168.5.2 255.255.255.0
 • Exit
 • Vlan 10
 • Vlan 20
 • Int e0/0
 • Sw trunk encap dot1q
 • Sw mode trunk
 • Int e0/1
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 10
 • Int e0/2
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 20

5.Check client nhận ip từ dhcp server

.