Author Archives: Lê Quý

Cấu hình Reserve DHCP Address tương ứng với địa chỉ MAC xác định trước trên Router MikroTik

Cấu hình Reserve DHCP Address dùng để cấp phát động một ip được định sẵn thông qua MAC của thiết bị. Việc cấp phát này nhằm mục đích làm chính sách riêng cho mac đó khi kết nối mạng sẽ được gán cố định ip đã thiết lập từ trước. Thực hành làm lab ta…

Cấu hình dịch vụ DHCP Server trên Router MikroTik

Cấu hình dịch vụ DHCP Server Việc cấu hình DHCP Server trên mikrotik lúc đó trên router mikrotik sẽ cấp phát ip tự động cho client, người dùng chỉ việc kết nối đến hệ thống mạng mà không phải đặt ip tĩnh. Việc cấu hình DHCP Server giúp cho hệ thống hoạt động tự động,…

.