Thiết lập “bridge interface” và khai báo VLAN tương ứng trên Router MikroTik

Tổng quan các bước thực hiện:

B1: Đặt ip cho ether 2, ether 3 và tiến hành cấp dhcp server cho 2 port này

B2: Tạo bridge và gán các port cần gán vào bridge, đồng thời tag vlan trên bridge

B3: Cấu hình SW tạo ra các vlan 10, 20 tương ứng sau đó access các port tương ứng với từng vlan

B4: Kiểm tra từng client đã nhận ip và ra được internet

 

 

B1: Đặt ip cho ether 2, ether 3 và tiến hành cấp dhcp server cho 2 port này

B2: Tạo bridge và gán các port cần gán vào bridge, đồng thời tag vlan trên bridge

-Bridgevlan10 sẽ add port 3,4

 

-Bridgevlan20 sẽ add port 2,5

-Tag vlan 10 vào bridgevlan 10, tag vlan 20 vào bridge vlan 20

B3: Cấu hình SW tạo ra các vlan 10, 20 tương ứng sau đó access các port tương ứng với từng vlan

 • En
 • Config t
 • Vlan 10
 • Vlan 20
 • Int e0/0
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 10
 • Int 0/2
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 10
 • Int e0/1
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 20
 • Int e0/3
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 20

B4: Kiểm tra từng client đã nhận ip và ra được internet

.